کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ان‍ع‍ق‍اد خ‍ون‌
اک‍وک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ - ک‍ارب‍رد
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - روش‍ه‍ا
زخ‍م‌ م‍ع‍ده‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍ح‍س‍ی‌ ن‍خ‍اع‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
م‍رک‌، ب‍ل‌
دی‍وی‍س‌، پ‍ل‌ م‍روی‍ن‌
ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، م‍ص‍طف‍ی‌
دروب‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ج‍ی‌.
ق‍ائ‍دی‌، رم‍ض‍ان‌
خ‍ب‍از، م‌ .س‌.
ت‍ورچ‍ی‍ان‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
م‍داوار، پ‍ی‍رب‍رای‍ان‌
ج‍واه‍ری‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
چ‍ه‍ر، گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
م‍رک‍ز ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی تجربی
خباز، م .س . ؛  گلگشت   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌خ۳۱۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اثرات متقابل داروها
[تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۲۳۵‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اکوکاردیوگرافی و کاربردهای بالینی آن
دروبینسکی ، جی . ؛  [تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲ال‍ف‌/،۵/،۱۴۱‬,‭د۴۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چه کنیم که دچار زخم معده و اثنی عشر نشویم
حاجبی ، محمد حسین ؛  [تهران ] مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۳۶۰‬,‭‌ح۱۳۵‌چ‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول تکنیک های خون شناسی
جواهری ، حسن ؛  [تهران ] مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۷۹۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول تکنیک های انعقاد خون
جواهری ، حسن ؛  [تهران ] مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۱۰‬,‭‌ج۷۹۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیحسی نخاعی ، آناتومی ستون مهره ای و داروهای بیحسی
قائدی ، رمضان ؛  [تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۳۰۵‬,‭‌ق۳۲۹‌ب‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سوال و جواب در طب داخلی
مرک ، بل ؛  شرکت نشر گلگشت   ،
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۴۷۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سوال و جواب در طب داخلی
مرک ، بل ؛  شرکت نشر گلگشت   ،
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۴۷۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای رادیوگرافی
تورچیان ، فضل الله ؛  مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۸۱۴‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات پزشکی نوین
تهران چهر، گلگشت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ر ۱ ،ق‌ ۱ ،ش‌ ۲۷ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و کلیات پزشکی
دیویس ، پل مروین ؛  [تهران ] انتشارات گلگشت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۹۹۲‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
علم حیات :عقاید و تئوریهای نو در زیست شناسی
مداوار، پیربرایان ؛  گلگشت   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل غذائی انگلیسی به فارسی
ایرانمنش ، مصطفی ؛  [تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک