کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍راه‍ام‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د
ش‍ه‍ر آب‌؛ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
ذوق‍ی‌
ن‍ی‍م‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۹۲۸ر‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی آکسفورد۱۹۸۸
گلدر، مایکل ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۹۲۸ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روان پزشکی آکسفورد
گلدر، مایکل ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه فشرده روان پزشکی آکسفورد ۱۹۹۹[ هزار و نهصد و نود و نه ]
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی آکسفورد۱۹۹۹
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷ر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی ( خلاصه آکسفورد ۱۹۹۹[ هزار و نهصد و نود و نه :)]چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه مختصر روانپزشکی آکسفورد
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی آکسفورد ۱۹۹۹[ هزار و نهصد و نود و نه ]
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷رر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی آکسفورد
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷ر‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه فشرده روان پزشکی آکسفورد۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷د‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک