کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍وان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
رم‍زی‌ ، داوود
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
رم‍زی‌، داوود
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌؛ ذاک‍ری‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌
چ‍ه‍ر
خ‍س‍روی‌
ح‍ی‍دری‌
آری‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ل‍وی‌
ن‍وردان‍ش‌
آب‍ن‍وس‌؛ ص‍ب‍ورا
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری " توراکس - شکم - لگن "
گری ، هنری ؛  تبریز جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ، استخوان شناسی
گری ، هنری ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۱‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری :رویان شناسی
گری ، هنری ؛  تهران دانش پژوه ؛ ذاکری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده آناتومی گری :موضعی و سیستمیک
گری ، هنری ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱‌چ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]برای دانشجویان
گری ، هنری ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ۲۰۱۰[ دو هزار و ده ]برای دانشجویان
گری ، هنری ؛  تهران خسروی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کالبد شناسی اندام گری
گری ، هنری ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱‌ک‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه ( گزیده آناتومی اسنل و گری )
رمزی ، داوود ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ر۶۹۹آ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن و نوروآناتومی (:گزیده آناتومی اسنل و گری )
رمزی ، داوود ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ر۶۹۹۵آ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی اندام (:گزیده آناتومی اسنل و گری )
رمزی ، داوود ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ر۶۹۹۳آ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن و نوروآناتومی : گزیده آناتومی اسنل و گری
رمزی ، داوود ؛  تهران آرین پژوهش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ر۶۹۹آ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ۲۰۱۵[ دو هزار و پانزده ]برای دانشجویان
گری ، هنری ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ۲۰۱۵[ دو هزار و پانزده ]برای دانشجویان
گری ، هنری ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ۲۰۱۰[ دو هزار و ده ]برای دانشجویان
گری ، هنری ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ۲۰۱۵[ دو هزار وپانزده ]برای دانشجویان
گری ، هنری ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ ‌ح‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک