کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ری‌، ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ع‍وارض‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
رواب‍ط زن‌ و م‍رد
 
پدیدآور:
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍چ‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ب‍ری‍ج‌
اس‍ک‍ان‍دالاک‍ی‍س‌، ج‍ان‌ ال‍ی‍اس‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
گ‍ل‍ب‍ان‌؛ ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آب‍ت‍ی‍ن‌
س‍م‍اط؛ اش‍ارت‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
پ‍ی‍ک‍ان‌
آث‍ار س‍ب‍ح‍ان‌؛ خ‍س‍روی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
گ‍ل‍ب‍ان‌ ؛ ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
راه‍ی‍ان‌ س‍ب‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم
گری ، جان ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشرفته روابط زناشویی
گری ، جان ؛  تهران انتشارات آبتین   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سودای عشق :مهارتهای ارتباطی پیشرفته برای عشق پر دوام در مناسبات زناشویی
گری ، جان ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عوارض آناتومیک اعمال جراحی
اسکاندالاکیس ، جان الیاس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌ع‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران سماط؛ اشارت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راه موفقیت
گری ، جان ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
با هم برای همیشه :مهارتهای ارتباطی برای عشق پر دوام
گری ، جان ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بچه ها بهشتی هستند
گری ، جان ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مریخیها و ونوسیها شروع دوباره
گری ، جان ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سودای عشق :مهارتهای ارتباطی پیشرفته برای عشق پردوام درمناسبات زناشویی
گری ، جان ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عشق پایدار :راهنمای غنابخشیدن به روابط
گری ، جان ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بچه ها بهشتی هستند
گری ، جان ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
با هم برای همیشه : مهارتهای ارتباطی برای عشق پردوام
گری ، جان ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :روزهای زندگی
گری ، جان ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی :راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی
گری ، جان ؛  مشهد راهیان سبز   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راز موفقیت زناشویی
گری ، جان ؛  مشهد راهیان سبز   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چکیده بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریچ ؛  تهران آثار سبحان ؛ خسروی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌چ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و ۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران گلبان ؛ قاضی جهانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و ۹۵۳‌ق ‌ب‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت بریج ؛  تهران گلبان ؛ قاضی جهانی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌م‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2