کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍روه‌ آم‍وزش‌ ، وی‍رث‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍اه‍ه‍ا
ح‍ف‍اری‌
ح‍ف‍اری‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
 
پدیدآور:
ال‍ب‍رزی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ه‍ن‍رم‍ن‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ش‍اه‌ع‍ل‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
وک‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
گ‍روه‌ آم‍وزش‌ ، وی‍رث‌ ای‍ران‌
گ‍روه‌ آم‍وزش‌، وی‍رث‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرویس و راه اندازی دستگاههای حفاری
وکیلی نیا، محمد ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی حفاری
هنرمند ابراهیمی ، عیسی ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی حفاریهای اکتشافی ، ژئوتکنیکی و چاههای عمیق آب
شاه علی ، منوچهر ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح و برنامه اصولی توسعه چاههای آب
البرزی ، منوچهر ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک