کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ران‍س‍ر، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
آب‌ ب‍دن‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ران‍س‍ر، ع‍ل‍ی‌
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین آزمایشگاهی هماتولوژی و انعقاد
گرانسر، علی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌گ۲۷۹ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی و سرولوژی
گرانسر، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌گ۲۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین در طب انتقال خون [enicidem noisufsnarT""ترنسفوژن مدیسین ]بانک خون
گرانسر، علی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌گ۲۷۹ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای خون :هماتولوژی بالینی و آزمایشگاهی و بیماریهای انعقادی
گرانسر، علی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۲۷۹‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی بالینی و آزمایشگاهی مایعات بدن و آزمایشهای تجزیه ادرار
گرانسر، علی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۲۷۹‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در خون شناسی بالینی
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۷۳۹ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک