کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
چ‍ش‍م‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور س‍ی‌.
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
س‍م‍اط
ش‍ه‍رآب‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
طب‍ی‍ب‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ق‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ش‍رک‍ت‌ داروی‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ رازی‌
ش‍ه‍رآب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ذوق‍ی‌
ح‍ی‍ان‌، اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آی‍ی‍ژ
خ‍س‍روی‌، دی‍ب‍اج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲۲‌ف‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی بدن انسان ۱۹۸۹
گایتون ، آرتور ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران شهرآب ؛ با همکاری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور سی . ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گایتون
گایتون ، آرتور سی . ؛  تهران طبیب ؛ موسسه قرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲ا‍ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گایتون " به ضمیمه سوالات فیزیولوژی امتحانات جامع علوم پایه "
گایتون ، آرتور سی . ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ی‍ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی فیزیولوژی پزشکی گایتون
گایتون ، آرتور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گایتون
گایتون ، آرتور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گایتون
گایتون ، آرتور ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای شایع چشم
گایتون ، آرتور ؛  [تهران ] شرکت دارویی پخش رازی   ،
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۳‬,‭‌گ۲۱۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چکیده فیزیولوژی گایتون ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]
گایتون ، آرتور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌چ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گایتون
گایتون ، آرتور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فشرده فیزیولوژی پزشکی گایتون
گایتون ، آرتور ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال
گایتون ، آرتور ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فشرده فیزیولوژی پزشکی گایتون
گایتون ، آرتور ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال
گایتون ، آرتور ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌خ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گایتون
گایتون ، آرتور ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‌خ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال
گایتون ، آرتور ؛  تهران خسروی ، دیباج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌چ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2