کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ان‍ون‍گ‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ اف‌.
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ج‍ه‍ان‌ ادی‍ب‌؛ س‍ی‍ن‍ا طب‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
آوا
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات فیزیولوژی پزشکی
گانونگ ، ویلیام ؛  چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تستهای فیزیولوژیک گانونگ
گانونگ ، ویلیام اف . ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۸‬,‭‌گ۱۹۷‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات فیزیولژی [ فیزیولوژی ]سلولی و فیزیولژی [ فیزیولوژی ]سلولهای عصبی و عضلانی
گانونگ ، ویلیام ؛  تهران آوا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی فیزیولوژی پزشکی
گانونگ ، ویلیام ؛  رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۸‬,‭‌گ۱۹۷‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر فیزیولوژی پزشکی ویلیام گانونگ ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]
گانونگ ، ویلیام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گانوگ
گانونگ ، ویلیام ؛  تهران جهان ادیب ؛ سینا طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌ف‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوزی گایتون :گانونگ ، لوی
گایتون ، آرتور ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‌م‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گانوگ ۲۰۱۹
گانونگ ، ویلیام ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۱۹۷‌ف‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک