کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ارس‍ی‍ا، ل‍ی‍ن‌ ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ارس‍ی‍ا، ل‍ی‍ن‌ ش‍ور
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آن
گارسیا، لین شور ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌گ۱۴۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک