کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ده‍ان‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
آرام‌ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍اس‌، اب‍ول‌
اس‍ت‍ای‍ت‍س‌، دان‍ی‍ل‌
م‍ی‍م‍ز، س‍دری‍ک‌
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
رح‍ی‍م‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ن‍دا واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍ورس‍ی‍ن‍ا
ن‍دا، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمونولوژی
استایتس ، دانیل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۹۳‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی و پاتوفیزیولوژی بدخیمیها
کیهانی ، عبدالحسین ؛  تهران ندا وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۹۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پاتوژنز بیماریهای عفونی
میمز، سدریک ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴۰‬,‭‌م۹۸۱‌پ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی بیماریهای دهان
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۴۰‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نوروایمونوآندوکرینولوژی
تهران ندا، وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۷۴۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<۴۰۰[ >چهارصد ]پرسش با پاسخ تشریحی علوم پایه دوره ء چهاردهم پزشکی و دندانپزشکی
آرام فر، مهدی ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭آ۳۴۷‌چ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه جامع تست های معتبر ایمونولوژی
رحیمی نژاد، علی ؛  تهران پورسینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۱۸‬,‭ر۴۲۸‌گ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
عباس ، ابول ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۶۸‬,‭‌ع۲۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک