کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍رن‌، رم‍زی‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ی‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د؛ آذرم‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍رآب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( عمومی )
کومار، وینی ؛  تهران موسسه انتشارات جهانشناسی ؛ موسسه انتشارات پزشکی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
کاترن ، رمزی ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۲۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناختی بیماریها[ رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸ا‍پ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( عمومی )
کومار، وینی ؛  تهران ارجمند؛ آذرمهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از :پایه آسیب شناختی بیماریها[ رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پایه آسیب شناختی بیماریها[رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران موسسه انتشارات جهانشناسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( اختصاصی )
کومار، وینی ؛  تهران انتشارات شهرآب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( اختصاصی )
کومار، وینی ؛  تهران انتشارات ارجمند؛ نشر سالمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
همراه جیبی :پایه آسیب شناسی بیماریهای رابینز۱۹۹۵
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشارات حیان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‍ه‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی پایه رابینز
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( اختصاصی )
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران نسل فردا؛ ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸آ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رابینز و کوتران - پایه آسیب شناسی بیماریها
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی اختصاصی رابینز
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه (عمومی )
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸آ‌ف‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه رابینز(اختصاصی )
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸آ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه رابینز(عمومی )
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸آ‌ع‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2