کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍وش‍ام‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - درب‍ارداری‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ذام‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌ - .اح‍ادی‍ث‌
ب‍ان‍ک‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دج‍واد
ص‍ادق‍ی‌ ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ل‌اف‍ش‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌
ب‍رای‍س‍س‍ون‌، آن‍ت‍ون‍ی‌
اس‍دی‌ پ‍وی‍ا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
ک‍وش‍ام‍ه‍ر؛ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌؛ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
ک‍وش‍ام‍ه‍ر
ک‍وش‍ام‍ه‍ر؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش روشهای احیاء قلبی - تنفسی بزرگسالان ، کودکان و نوزادان به زبان ساده
شیراز کوشامهر؛ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭آ۸۱۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی عمومی ، برای رشته های داروسازی ، پرستاری ، مامایی ، مدارک پزشکی ، بهداشت ، سایر رشته های پیراپزشکی و داوطلبین کارشناسی ارشد آناتومی و فیزیولوژی
مصباح اردکانی ، فخرالدین ؛  شیراز کوشامهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون
گل افشان ، حبیب اله ؛  شیراز کوشامهر؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۳‬,‭‌گ۴۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از طب و بهداشت در نهج البلاغه
اسدی پویا، علی اکبر ؛  شیراز کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ؛ کوشامهر   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جذام
برایسسون ، آنتونی ؛  شیراز حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ؛ با همکاری انتشارات کوشامهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۴۱۴‌ج‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جراحی کودکان جونز :تشخیص و درمان
گروه پزشگان بیمارستان کودکان ملبورن ( استرالیا) ؛  شیراز حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ؛ با همکاری انتشارات کوشامهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۹۲۵‬,‭‌ج۳۵۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت عمومی
صادقی حسن آبادی ، علی ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ، معاونت پژوهشی ؛ کوشامهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای قلب و عروق در دوران بارداری
زیبایی نژاد، محمدجواد ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی ؛ کوشامهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۴۴‬,‭ز۸۲‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت شیراز از سال ۱۳۵۶ تا۱۳۸۱
شیراز کوشامهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۳،ش‌ ۷۱۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک