کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ آف‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ آف‍ات‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کنترل آفات
همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۴۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک