کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ت‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ف‍ل‍م‍ن‌
 
ناشر:
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌؛ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تمرینهای اختصاصی بیماریهای مفصلی
فلمن ؛  تهران کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف۸۴۹‌ت‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکربها بیمارم میکنند
[تهران ] کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
باکتریهای بیماریزا در انسان
همتی ، یحیی ؛  [تهران ] کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ؛ باهمکاری شرکت سهامی داروپخش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۶۵‬,‭.‍ه۶۶۹‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک