کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍م‍ردرد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ردرد - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍م‍ردرد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ک‍م‍ر درد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ک‍م‍ردرد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌
اع‍ت‍م‍ادی‌، س‍ع‍ی‍د
ف‍وردای‍س‌، وی‍ل‍ب‍رت‌
ای‍ران‍زاد اص‍ل‌، م‍ری‍م‌
ف‍روغ‌، ب‍ی‍ژن‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ درددر ای‍ران‌؛ ان‍ج‍م‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ درد
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
س‍ال‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دردهای کمر و پشت
بنائی ، مهدی ؛  مشهد ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ب۶۹۱د‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سلامت ستون فقرات :چگونه کمر درد خود را درمان کنیم
فروغ ، بیژن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ف۶۱۲آ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کمردرد :پیشگیری ، درمان ، توانبخشی
ایرانزاد اصل ، مریم ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ک‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کمر درد
اعتمادی ، سعید ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۵۹۸‌ک‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کمر درد در محیط کار :اداره کردن ناتوانی در موارد غیر اختصاصی
فوردایس ، ویلبرت ؛  تهران انجمن بررسی و مطالعه درددر ایران ؛ انجمن جهانی مطالعه درد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ف۸۸۱‌ک‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک