کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ وی‍روس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
دری‍چ‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ق‍ل‍ب‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
پ‍ورپ‍ورای‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ت‍ان‍ی‍ل‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
رح‍م‌ ب‍رداری‌
درون‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ع‍ده‌ و روده‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ری‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌
ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د
م‍رگ‌ و م‍ی‍رن‍وزاد
خ‍ون‍ری‍زی‌ م‍ع‍ده‌ و روده‌
س‍ن‍درم‌ ن‍ف‍روت‍ی‍ک‌
پ‍ره‌ اک‍لام‍پ‍س‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
 
پدیدآور:
م‍وری‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ال‍ه‌م‍رادی‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ال‌
م‍ح‍م‍ودع‍رب‍ی‌، م‍ی‍ن‍وال‍س‍ادات‌
م‍رادی‌، ن‍اص‍ر
ص‍اح‍ب‌ ی‍اری‌، م‍ری‍م‌
ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍ادی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
م‍ن‍ت‍ص‍ب‌ م‍ج‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
دزف‍ول‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ن‍ی‍ژه‌
م‍ف‍ی‍دی‌، ف‍رح‍ن‍از
دارائ‍ی‌ن‍ی‍ا، طاه‍ره‌
ام‍ام‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍ی‍ش‍ل‌، م‍ی‍ن‍ا
اف‍ت‍خ‍اری‌، ف‍ره‍اد
م‍ق‍ص‍ودی‌ ن‍ژاد، ع‍ادل‌
م‍رادی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ی‍وس‍ف‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ف‍ت‍اح‍ی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
[آم‍وزش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌]
م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی با میدازولا -فنتانیل در مقابل پروپرفول - رمی فنتانیل بر اندکس بیسپکترال )SIB( د رعمل جراحی باز بای پس عروق کرونر
مرادی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی ، باکتریولوژی
موری ، پاتریک ؛  کرمانشاه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ؛ طاق بستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۸۳۲‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گیاهان داروئی و کاربرد سنتی آنها در کردستان ، کردی -فارسی -انگلیسی -عربی
امینی ، امیر ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌ف‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نشانه های پاتولوژیک در عملکرد روانی مغز( سایکوپاتولوژی )
فتاحیان ، حبیب الله ؛  کرمانشاه مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف۲۲۳‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه ، فهرست کتابخانه مرکزی آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه
مفیدی ، فرحناز ؛  کرمانشاه [آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه ]   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی متون طب شیعه در تاریخ پزشکی
منتصب مجابی ، حسن ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۵ال‍ف‌/،۵/،۸۰‬,‭‌م۷۸۲‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استرس ، علل ، علائم ، نشانه ها، راه حل ها
میشل ، مینا ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭‌م۹۷۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه قلب و ریه مصنوعی در جراحی قلب B.P.C(.(
یوسف نیا، محمد علی ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۶۹‬,‭‌ی۸۴د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اصطلاحات روانپزشکی و بهداشت روانی
کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۳‬,‭و۱۷۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آندوسکوپیک علل خونریزی قسمت تحتانی دستگاه گوارش ( طی سال ۱۳۷۰ دربیمارستان امام خمینی کرمانشاه )
دهقان منشادی ، گیتی ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات تستهای تیروئید در بیماران دیالیزی
اله مرادی قشقایی ، فریال ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک کانسر مری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سالهای ۱۳۶۸-۶۹
مرادی ، ناصر ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون طی سه سال گدشته در بیمارستان رازی
افتخاری ، فرهاد ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی طول مدت کورتون درمانی در بیماران سندرم نفروتیک کمتر از ۶ سال
دزفولی نژاد، منیژه ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۱۰۰ مورد بیماری پره اکلامپسی - اکلامپسی از نظر علائم بالینی آزمایشگاهی و درمان در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
معتمدی ، عبدالمجید ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اتیولوژیک موارد هیسترکتومی ابدومینال در مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه در سال ۱۳۷۲
دارائی نیا، طاهره ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یکصد مورد خونریزی دستگاه گوارشی فوقانی در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
امام ، محمدمهدی ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۱۵۰ مورد خونریزی سه ماهه سوم در مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه
مقصودی نژاد، عادل ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل موثر بر میزان مرگ و میر نوزادان متولد شده در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۱
صاحب یاری ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۷۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی gASBH وآمار آن در سازمان انتقال خون کرمانشاه در خلال سه سال از سال ۱۳۶۸-۶۶
محمودعربی ، مینوالسادات ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9