کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍س‍ت‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ زی‍س‍ت‍ی‌
اس‍لام‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ - در ب‍ارداری‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍ج‍وم‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
م‍الاری‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
وطن‌ خ‍واه‌، ن‍ع‍ی‍م‌ رض‍ا
ص‍اب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
م‍ازن‍ر، ج‍ودی‍ت‌ س‌.
دی‌، راب‍رت‌
ف‍دائ‍ی‌، ف‍ائ‍ق‍ه‌
ک‍روم‍ر، آل‍ن‌ اچ‌.
ب‍ی‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د
ص‍ال‍ح‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
م‍خ‍ت‍اری‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
دب‍س‍ن‌، ج‍ول‍ی‍ا م‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌؛ از ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ق‍اس‍م‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
ف‍ان‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ داروپ‍خ‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ی‍دب‍اه‍ن‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان بالینی مالاریای حاد
سازمان بهداشت جهانی ؛  کرمان جهاد دانشگاهی استان کرمان ؛ از انتشارات سازمان بهداشت جهانی ، آسیای جنوب شرقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷۷۰‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریها و آندوسکپی دستگاه فوقانی گوارش
صالحی کرمانی ، محمد حسن ؛  کرمان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ؛ با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۳۲۶‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از بیماران روانی با تاکید بر روشهای درمانی
بیلی ، دیوید ؛  کرمان جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۹۶۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افزایش فشار خون در حاملگی
فدائی ، فائقه ؛  کرمان جهاد دانشگاهی دانشگاههای شهیدباهنر علوم پزشکی کرمان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۴۰‬,‭‌ف۳۱۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
سرطان پستان و بررسی آن دراستان کرمان
وطن خواه ، نعیم رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۶۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات اسلامی فارسی - انگلیسی ، شامل :فقه ، اصول ، حدیث ، حقوق ، تفسیر، اعلام و فرهنگ اسلامی
مختاری اردکانی ، محمد علی ؛  کرمان خدمات فرهنگی کرمان   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی براپیدمیولوژی
مازنر، جودیت س . ؛  کرمان خدمات فرهنگی کرمان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۱۳۸د‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک برای علوم حیاتی
کرومر، آلن اچ . ؛  کرمان فانوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۳۴‬,‭‌ک۴۸۵‌ف‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنگره سراسری بازآموزی طب کودکان ۱۴-۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۱
کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ؛ با همکاری واحد علمی شرکت قاسم ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۳،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمپوزیوم تروما ۲-۴ خرداد۱۳۶۸
کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، با همکاری شرکت سهامی داروپخش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۵۹ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمپوزیوم ترومادوم -سوم -چهارم خرداد ماه ۱۳۶۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، با همکاری شرکت سهامی داروپخش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۷۹،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای موثر در تدریس محاوره انگلیسی
دبسن ، جولیا م . ؛  کرمان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی نگارش و انتشار گزارشهای علمی
دی ، رابرت ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نجوم ملل
صابری ، علی اکبر ؛  کرمان خدمات فرهنگی کرمان   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ویژه نامه مصور
کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۳۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ویژه نامه مصور
کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۱۳ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نگاهی گذرا بر عملکرد مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا پایان سال ۷۴
کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۱،ش‌ ۲۰۵،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی
کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۵۴،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه منتخب مقالات ارائه شده دراولین کنگره آناتومی ایران ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲
کرمان دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۳۲،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات سمپوزیوم درمانهای غیردارویی در روانپزشکی ۶-۸ اسفندماه
کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۴۷،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2