کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ژن‌
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ی‌ ص‍ورت‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رم‍ی‍م‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ارث‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ گ‍ودرزی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
س‍ن‍درس‍ون‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ ای‌
ب‍رگ‌، پ‍اول‌
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د
ک‍اران‍دی‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
اس‍ت‍رات‍ون‌، راس‍ل‌
م‍ح‍م‍دی‌ س‍رام‍ل‍و، م‍س‍ع‍ود
ق‍ادری‌، رس‍ول‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ص‍ح‍اوی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
گ‍ری‍ن‌، ج‍ان‌ ه‍رب‍رت‌
ن‍راق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
س‍راف‍راز
ش‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ واک‍س‍ن‌ و س‍رم‌ س‍ازی‌ رازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍رج‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ف‍ن‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی
نراقی ، محمدعلی ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۳۷۹‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اساس فیزیولوژی بالینی
گرین ، جان هربرت ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها به همراه سوالات پره انترنی و رزیدنتی
کاراندیش ، سعید ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی باربارا بیتز( ۱۹۹۵ )قسمت داخلی شامل :شرح حال و مصاحبه ، نشانه های بیماریها، توراکس و ریه ها، قلب و عروق ، پستان و شکم
بیتس ، باربارا ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات امتحانات بورد علوم آزمایشگاهی
کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۷۸۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترومای فک و صورت
ملک گودرزی ، بهنام ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۶۱۰‬,‭‌م۷۵۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پروتزهای پارسیل متحرک
استراتون ، راسل ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۸۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بی حسی موضعی در دندانپزشکی
قادری ، رسول ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۳۰۰‬,‭‌ق۱۳۶‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
امتحان جامع پره انترنی ، با دقیق ترین پاسخ های تشریحی با انضمام روشهای مطالعه و افزایش توانایی پاسخدهی به آزمون ها برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
محمدی سراملو، مسعود ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۵۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات قبل تولد بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی ، ترجمه نلسون ۹۲
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات آسیب شناسی - جامع ۲ : پاتولوژی عمومی ، ژنتیک پزشکی ، باکتریولژی ...
رجحان ، محمد صادق ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طب بالینی سونوگرافی )yhpargonoS( صوت نگاری کودکان و صوت جنین در آبستنی
صحاوی ، اسماعیل ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۴۰‬,‭‌ص۴۳۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طب بالینی
صحاوی ، اسماعیل ؛  کرج دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج ؛ با همکاری فنی سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ص۴۳۲ط‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ؛ کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای شایع از :اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بانگرشی بالینی به انضمام ویتامینها و مسمومیت های اختصاصی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭.‍ه۲۲۸‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرد بی مورد
میرزایی ، محمد سعید ؛  کرج نادی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر ژن :زبان وراثت
برگ ، پاول ؛  کرج موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ناخودآگاه
رفیعی ، محمد ؛  کرج شانی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی سلامت
سندرسون ، کاترین ای ؛  کرج سرافراز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌س۷۷۲ر‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک