کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ س‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وان‍دن‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ای‍ران‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ - ق‍رن‌۱۳ ق‌
 
پدیدآور:
دورف‍م‍ن‌، آری‍ی‍ل‌
وی‍ک‍س‌، ک‍ل‍ر
گ‍وب‍ی‍ن‍و، ژوزف‌ آرت‍ور
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ س‍را
ش‍رک‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تندخوانی
تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعصاب راحت
ویکس ، کلر ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭و۹۱۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه کنت دوگوبینو :سه سال در آسیا(۱۸۵۵-۱۸۵۸)
گوبینو، ژوزف آرتور ؛  تهران شرکت کتاب سرا   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زنان گمشدگان
دورفمن ، آرییل ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک