کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ رن‍ج‍وری‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ و روان‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د،۱۹۲۷-
ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ف‍ری‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
آزاده‌؛ ذوق‍ی‌
آزاده‌
ش‍ه‍رآب‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
رس‍ال‍ت‌
ق‍ل‍م‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آغ‍از
ارج‍م‍ن‍د؛ س‍ال‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آزاده ؛ ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسی و اختلالات روان تنی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نوروزها و اختلالات شخصیت
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭‌ک۱۱۵‌ن‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسی و اختلالات روان تنی
کاپلان ، هرولد ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۶۱۱‬,‭‌ک۱۱۵‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی ، علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسکیزوفرنی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۰۳‬,‭‌ک۱۱۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی ، علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیناپسیس روانپزشکی کاپلان و سادوک ( ۱۹۹۴)، داروهای روانپزشکی و سایر درمانهای زیست شناختی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۷‬,‭‌ک۱۱۵‌س‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک روانپزشکی کاپلان ۱۹۹۶
کاپلان ، هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک ۱۱۵‍ه‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات روانی و رفتاری دوران کودکی و نوجوانی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران قلمستان هنر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭‌ک۱۱۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران ارجمند؛ سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد،۱۹۲۷- ؛  تهران شهرآب ؛ آغاز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی :روانپزشکی بالینی کاپلان ( ۱۹۹۶)
کاپلان ، هرولد ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ نشر طبیب   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :نرولوژی امینف ۱۹۹۹ و روانپزشکی کاپلان ۱۹۹۶
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه پاکت روانپزشکی بالینی کاپلان و سادوک ۲۰۰۱
کاپلان ، هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درس آزمون :روانپزشکی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی روان پزشکی بالینی کاپلان
کاپلان ، هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵ر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2