کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌ م‍ق‍دم‌، ق‍اس‍م‌
لاس‍ل‌، ج‍ون‌
ن‍ان‍گ‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ده‍ق‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌ف‍رد، داود
ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌
پ‍ی‍روزن‍ی‍ا، پ‍ی‍ام‌
اق‍ب‍ال‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ج‍واه‍ری‍ان‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ح‍س‍ن‌زاده‌، ق‍اس‍م‌
ف‍رس‍ائ‍ی‌، داری‍وش‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ه‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
خ‍ان‍ی‍ران‌، آوای‌ ق‍ل‍م‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
پ‍ژوه‍ش‌
ای‍م‍ان‌؛ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ی‍رب‍ه‍ادر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌؛ پ‍ی‍روز ال‍وان‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ه‍ن‍ای‍ش‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
ل‍ن‍ج‍وان‌؛ چ‍اپ‍ار
ال‍ف‌. ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار
واژی‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
پ‍رت‍و ن‍گ‍ار
ش‍ای‍گ‍ان‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای همه :مناسب برای یک دوره آموزش عمومی کامپیوتر
قراخانی بهار، اکبر ؛  [تهران ] الف . قراخانی بهار   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفبای آشنائی با کامپیوتر
لاسل ، جون ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت اپراتور کامپیوتر(مقدماتی ( )کارور رایانه درجه ۲)
حیدری مقدم ، قاسم ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اپراتوری کامپیوتر مقدماتی و پیشرفته
فرسائی ، داریوش ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرسش های چهارگزینه ای رایانه کار(۲[ )دو]
اقبالی ، فاطمه ؛  مشهد واژیران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران ایمان ؛ مجتمع آموزشی امیربهادر   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کارور رایانه ( :آشنایی با فن آوری رایانه های شخصی ۱[ یک )]اپراتوری مقدماتی
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارور رایانه ( :آشنایی با فن آوری رایانه شخصی ۲[ دو )]اپراتوری پیشرفته
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد مهارت و آموزش رایانه کار( درجه ۲[ دو(]اپراتوری کامپیوتر)
دهقان ، ملیحه ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار( درجه ۱[ ) یک ]
شجاعی ، محسن ؛  مشهد پرتو نگار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار( درجه ۲[ )دو]
شجاعی ، محسن ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طلایی کارور رایانه درجه ۱[ یک ( :]آشنایی با فن آوری رایانه های شخصی ۲[ دو)]
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طلایی رایانه کار درجه ۲[ دو]
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گواهینامه بین المللی راهبری کامپیوتر مطابق با استاندارد نسخه ۴[ چهار ]و پیشرفته [ )LDCI( آی .سی .دی .ال ].
نانگیر، محمد رضا ؛  تهران خانیران ، آوای قلم   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر[ )LDCI( آی .سی .دی .ال ].
جعفرنژاد قمی ، عین اله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اپراتوری مقدماتی ( :کارور رایانه درجه ۲)
تهران پژوهشکده   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کامپیوتر از مبانی تا اینترنت
محمدی فرد، داود ؛  تهران لنجوان ؛ چاپار   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هک و راه های مقابله با آن
پیروزنیا، پیام ؛  تهران هنایش   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر و اشتغال
جواهریان ، پیمان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری لوح فشرده ؛ پیروز الوان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2