کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ - اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍روزن‍ی‍ا، پ‍ی‍ام‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د
م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، ری‍چ‍ارد
م‍داح‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،م‍س‍ع‍ود
ک‍ان‍ری‌-م‍وری‌، ان‍درو
ه‍ارک‍ی‍ن‍س‌، م‍ال‍ک‍وم‌
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌، ف‍رخ‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ه‍ن‍ای‍ش‌
ن‍اق‍وس‌، زان‍ی‍س‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حمله هکرها( محافظت کامپیوتر از هکرها)
منسفیلد، ریچارد ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با هک در تجارت الکترونیکی
تهرام ناقوس   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مرجع [ foorP rekcaH هکر پروف ]
صالحی ، سهیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانش آموز نفوذگر[ )tneduts rekcaH( هکر استیودنت ]
محبوبی ، فرخ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هک و راه های مقابله با آن
پیروزنیا، پیام ؛  تهران هنایش   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت برای کامپیوترهای شخصی
کانری -موری ، اندرو ؛  تهران ناقوس ، زانیس   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
امنیت اطلاعات :از آگاهی تا آموزش
حسن زاده ، محمد ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
امنیت اطلاعات :محافظت کردن در جهت توانمندسازی
هارکینس ، مالکوم ؛  تهران ی ناقوس   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت ازلاعات SMSI
مداح الحسینی ،مسعود ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک