کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‌زاده‌ب‍اغ‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ان‍ل‍ی‌، ب‍رن‍دن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
اق‍ب‍ال‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ف‍رام‍رزی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ح‍س‍ن‌زاده‌، ق‍اس‍م‌
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌؛ ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ص‍ف‍ار
واژی‍ران‌
ش‍ه‍ی‍د
ن‍اق‍وس‌
ب‍ه‌روش‌
ای‍م‍ان‌؛ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ی‍رب‍ه‍ادر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد کامپیوتر
قاسم زاده باغینی ، حسن ؛  تهران به روش   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسش های چهارگزینه ای رایانه کار(۲[ )دو]
اقبالی ، فاطمه ؛  مشهد واژیران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب :کنکور جامع سخت افزار( مدار منطقی )
فرامرزی ، محمدتقی ؛  تهران شهید   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران ایمان ؛ مجتمع آموزشی امیربهادر   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سواد کامپیوتری ( ۱و۲)
قربانی ، مهدی ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سوالات فنی و حرفه ای :رایانه کار درجه ۲[ دو]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اپراتوری مقدماتی و پیشرفته
تهران صفار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات فنی و حرفه ای :رایانه کار درجه یک
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [4 LDCI ای .سی .دی .ال .فور]
مانلی ، برندن ؛  تهران سیمین دخت ؛ کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربردی رایانه سطح یک براساس LDCI نسخه ۵7 swodniW
موسوی ، علی ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک