کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ادب‍س‍ت‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کارور رایانه ( :آشنایی با فن آوری رایانه های شخصی ۱[ یک )]اپراتوری مقدماتی
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارور رایانه ( :آشنایی با فن آوری رایانه شخصی ۲[ دو )]اپراتوری پیشرفته
کریمی طاری ، کورش ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طلایی کارور رایانه درجه ۱[ یک ( :]آشنایی با فن آوری رایانه های شخصی ۲[ دو)]
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک