کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ک‌ م‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ت‍و ه‍ی‌
زوب‍وت‍ا، ی‍وه‍ان‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلس تشریح انسانی
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۷‬,‭‌ف‍لا۵۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی کالبدشناسی انسان
مک مین ، رابرت میتو هی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۷‬,‭‌م۷۴۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زوبوتا اطلس تشریح بدن انسان
زوبوتا، یوهانس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۷‬,‭ز۶۷ز‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک