کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ازو - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
اع‍ص‍اب‌ م‍ح‍ی‍طی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ام‍ی‌ م‍ی‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
چ‍وزی‍د، ج‍وزف‌
ش‍اه‍ی‍ن‌ ف‍ر، اح‍م‍د
ک‍وث‍ری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ف‍خ‍رطب‍اطب‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
گ‍ل‍دب‍رگ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ش‍ک‍ران‍ی‌ ف‍ر، ش‍ه‍رام‌
دوس‌، پ‍ت‍ر
ک‍رد ب‍چ‍ه‌ چ‍ن‍گ‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌
پ‍رن‍دی‍ن‌، خ‍ی‍رال‍ه‌
ن‍راق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ت‍ح‍ی‌
س‍م‍اط
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
چ‍ه‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ان‍ی‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی
نراقی ، محمدعلی ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۳۷۹‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سر و گردن و اعصاب مغزی ، کالبدشناسی انسانی
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی دستگاه عصبی مرکزی
شاهین فر، احمد ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ش۳۲۴‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی
طباطبائی ، محمود ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭ط۳۷۹‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی
طباطبائی ، محمود ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭ط۳۷۹‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی ( کالبدشناسی سلسله اعصاب مرکزی )
کوثریان ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ک۷۷۸‌ن‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آناتومیک در نورولوژی :آناتومی ، فیزیولوژی ، علائم و نشانه ها
دوس ، پتر ؛  دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭د۷۶۳‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سیستم عصبی مرکزی
محمدی ، یوسف ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی کوریلاتیو و نورولوژی فونکسیونل ، نوروآناتومی ، فیزیولوژی ، بیماریهای اعصاب و روان
چوزید، جوزف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌چ۷۶‌ن‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی ۱۹۹۲
اسنل ، ریچارد ؛  اصفهان مانی ؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۳۸‌ن‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
گیلن باره و بررسی موارد آن در بخش نورولوژی بیمارستان فارابی کرمانشاه طی سالهای ۱۳۷۱ و۱۳۷۲
کرد بچه چنگی ، شاهرخ ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۸۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش ۷۰ مورد قطع عصب محیطی و بررسی نتایج درمان آن در بیمارستان های طالقانی و شفا
شکرانی فر، شهرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۴۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دو ساله نتایج عمل جراحی سندرم توراسیک اوت لت در بخش جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( ۱۳۷۳-۱۳۷۵)
پرندین ، خیراله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نورو آناتومی ، برای دانشجویان پزشکی
صادقی ، یوسف ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۹۶‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی ساده و طنزآمیز به آناتومی اعصاب
گلدبرگ ، استیون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌گ۵۴۷‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح موضعی و مصور مغز و نخاع
امامی میبدی ، محمد علی ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۷۶۹‌ت‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی بالینی :تشریح کاربردی سیستم عصبی
فخرطباطبائی ، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف۲۸۷‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سیستم اعصاب مرکزی انسان ( نوروآناتومی )
صادقی ، یوسف ؛  تهران فتحی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۹۶آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی برای دانشجویان پزشکی
صادقی ، یوسف ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۹۶‌ن‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی بالینی
اسنل ، ریچارد ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۳۸‌ن‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2