کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍وان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
ده‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ک‍ی‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
دن‍دان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
ت‍ورک‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
دی‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌ رون‍ال‍د ال‍س‍ن‌
ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، دان‍ی‍ل‌ ج‍ان‌
ج‍وزف‌، ج‍ک‌
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
ب‍ه‍ن‍از، ح‍س‍ن‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ص‍ادق‌، ع‍ب‍اس‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اع‍ت‍ص‍ام‌ ی‍زدان‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ن‍راق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ت‍ح‍ی‌
ج‍اوی‍د
ف‍رداب‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اش‍ارت‌؛ ح‌ طه‍م‍اس‍ب‌ پ‍ور
ج‍ع‍ف‍ری‌
چ‍ه‍ر
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ؛ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ی‍ح‍ون‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ب‍ش‍ری‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه
الهی ، بهرام ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفصل گیجگاهی فکی
خاقانی ، علی ؛  [تهران ] فتحی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی موضعی تنه
جوزف ، جک ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری " توراکس - شکم - لگن "
گری ، هنری ؛  تبریز جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلس تشریح انسانی
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۷‬,‭‌ف‍لا۵۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه در جراحی
تورک ، فیلیپ ؛  [تهران ] مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ت۸۱۸آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه :قفسه سینه ( توراکس )، ابدومن ( شکم )، لگن ( پلویس )
الهی ، بهرام ؛  تهران ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ، استخوان شناسی
گری ، هنری ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۱‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی دهان و دندان
صادق ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۷۵آ‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه
کانینگهام ، دانیل جان ؛  تهران بشری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ک۳۲۲آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و مورفولوژی دندان
بهناز، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ب۸۸۲آ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی دندان انسان
اعتصام یزدانی ، سیروس ؛  تهران بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ؛ واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۹۴‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی رژیونال
جوزف ، جک ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه ، قفسه سینه ( توراکس xarohT )، ابدومن ( شکم nemodbA )، لگن ( پلویس sivleP )
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان ( رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری )
دین ، مایکل رونالد السن ؛  تهران اشارت ؛ ح طهماسب پور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی ymotanA ، اندام فوقانی bmilreppU ، اندام تحتانی bmilrewoL ، مفاصل stnioJ
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی
نراقی ، محمدعلی ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۳۷۹‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه :قفسه سینه ( توراکس )، ابدومن ( شکم )، لگن ( پلویس )
الهی ، بهرام ؛  حسینی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سر و گردن و اعصاب مغزی ، کالبدشناسی انسانی
محمدی ، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کالبدشناسی
محمدزاده ، علی اصغر ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۲۲‬,‭‌م۳۴۶ر‬,‭۱۳۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9