کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اران‍دی‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
ک‍اران‍دی‍ش‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها به همراه سوالات پره انترنی و رزیدنتی
کاراندیش ، سعید ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ؛ کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها در بهداشت
کاراندیش ، سعید ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین ها در جراحی
کاراندیش ، سعید ؛  جعفری   ،
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۳۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک