کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌.
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‌.
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
س‍م‍اط
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ع‍م‍ی‍دی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ش‍ه‍رآب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ال‍ب‍رز
ذوق‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ش‍ه‍رآب‌
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  عمیدی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی بانضمام فهرست داروهای ژنریک
کاتزونگ ، برترام ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلینیکال فارماکولوژی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی کاتزونگ ۱۹۹۵
کاتزونگ ، برترام جی . ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام جی ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ
کاتزونگ ، برترام ؛  ارجمند   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ ترور۱۹۹۹
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ
کاتزونگ ، برترام ج . ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :پاتولوژی اختصاصی ( رابینز۱۹۹۷ ) فارماکولوژی ( کاتزونگ و ترور۱۹۹۸)
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات بورد، فارماکولوژی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۲۳‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ و ترور۱۹۹۸
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ پیک ایران   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران ارجمند؛ شهرآب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳۱‌ف‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ و ترور
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‌س‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل :فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ و ترور ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ و ترور۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳۱‌ف‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران نسل فردا؛ ارجمند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2