کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍ت‍خ‍وان‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
آس‍م‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ع‍وارض‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌
 
پدیدآور:
ن‍وران‍ی‌، م‍ه‍دی‌
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
اس‍ت‍راون‌، رون‍دا
ک‍لارک‌، ت‍ای‍م‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
لان‍گ‍م‍ن‌، ج‍ان‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی گری ، استخوان شناسی
گری ، هنری ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۱‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی آزمایشگاهی و اطلس بافت شناسی رنگی
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه یا بافت شناسی پزشکی
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی انسانی پایه
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات بافت شناسی برای دانشجویان دندانپزشکی - داروسازی - پیراپزشکی ، غیره
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کالبدشناسی
محمدزاده ، علی اصغر ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۲۲‬,‭‌م۳۴۶ر‬,‭۱۳۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات بافت شناسی جامع ۱
رجحان ، محمدصادق ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی و فیزیولوژی برای پرستاران
نورانی ، مهدی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ن۷۱۵‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و درمان موثر آسم
کلارک ، تایم ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ک۶۱۶‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲۲‌ف‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رویان شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل بیماریهای دستگاه تنفس ( ریه )همراه با عفونت های بخش تحتانی ریه ( انواع پنومونی )
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای اسکلتی عضلانی و بافت همبند( روماتولوژی )و بیماریهای استخوان و متابولیسم املاح استخوان همراه با بیماریهای عفونی استخوان و مفاصل
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای کلیه ( نفرولوژی )همراه با بیماریهای عفونی مجاری ادرار
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های ویژه ( آی سی یو و سی سی یو)
استراون ، روندا ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۱۸‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، عوارض اعمال جراحی
شوارتس ، سیمور ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۴‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌پ ۳۴۵‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای سیستم ایمنی و ایدز
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۹۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه تنفس
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای اعصاب
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9