کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍ی‍ون‍د
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ ادرار از م‍ث‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍ال‍ب‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ ادرار از م‍ث‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍ال‍ب‌
ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌B
ع‍ف‍ون‍ت‌ م‍ج‍اری‌ ادراری‌
ع‍ف‍ون‍ت‌
ن‍ارس‍ای‍ی‌ م‍زم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - درم‍ان‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ادرار -ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌ - ع‍وارض‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ ب‍رداری‌ - اث‍رات‌ س‍وء
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ح‍دث‍ه‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، ب‍ه‍ار
ف‍ری‍س‌، م‍ی‍ک‍ی‌ ه‍ال‌
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ب‍س‍ک‍اب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍رادی‌، اس‍ع‍د
ت‍ق‍ی‌زاده‌ اف‍ش‍اری‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ه‍اج‍رپ‍ور، م‍ه‍ران‌
اج‍ل‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ک‍ج‍ب‍اف‌زاده‌، م‍ح‍م‍د
چ‍ق‍ازردی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
زرگ‍وش‍ی‌، ج‍واد
دل‍ج‍و، آرش‌
گ‍روس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ش‍ی‍رب‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍ادم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
ش‍ک‍رخ‍دای‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
دوس‍ت‍ی‌، اردش‍ی‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
رودک‍ی‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پیوند کلیه
کجباف زاده ، محمد ؛  تهران وزارت بهداری جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۶۸‬,‭‌ک۳۸۸‌پ‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
با پیوند کلیه زندگی دوباره بیابید
تقی زاده افشاری ، علی ؛  تهران ؛ ارومیه رودکی ؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۶۸‬,‭‌ت۶۵۸‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت دستگاه ادراری در یک صد بیمار گیرنده پیوند کلیه
حقیقت ، علی اصغر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۰۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفلاکس مثانه به حالب در ۴۰بیمار پیوند کلیه و رابطه آن با عفونت ادراری
اجلی ، بهرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر کوتریموکسازول بر عفونتهای بعد از پیوند و میزان رد پیوند در بیمارانی که پیوند کلیه شده اند
دلجو، آرش ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
عوارض جراحی در ۲۰۰مورد پیوند کلیه
مرادی ، اسعد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۹۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرنفرکتومی بر کار کلیه و کیفیت زندگی یکصد تن ازدهندگان کلیه درکرمانشاه
زرگوشی ، جواد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۶۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع انواع بدخیمی در ۳۰۰بیمار پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه کرمانشاه
خادمی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه قند خون در ۲۵۰مورد پیوند کلیه درقبل و بعد از پیوند درمرکز آموزشی چهارمین شهید محراب
شیربندی ، محمود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۰۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین شیوع ریفلاکس مثانه به حالب در کلیه های پیوندی و تعیین شیوع عفونت ادراری در بیماران ریفلاکسی بعد از پیوند کلیه در بیماران بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه در سال ۱۳۷۵
مهاجرپور، مهران ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثرات همودیالیز و پیوند کلیه بر روی عملکرد تولید مثلی مردان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
مرادی ، محمودرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ،
شماره راهنما: ۸۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نارسایی کلیه و درمان آن :کتاب راهنما برای بیماران کلیوی و خانواده های آنها
فریس ، میکی هال ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۴۲‬,‭‌ف۷۱۸‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت رشد، تکامل و ناهنجاری های مادرزادی کودکان متولد شده از مادران پیوند کلیه استفاده کننده از داروهای سرکوب کننده ایمنی
دوستی ، اردشیر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۰۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض ارولوژیک پیوند کلیه و پیگیری میزان بقای پیوند پس از بروز عوارض ارولوژیک از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۱ در مرکز چهارمین شهید محراب کرمانشاه
نیکوکار، بهار ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۰۸۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض زودرس نفرکتومی در اهداء کنندگان کلیه بستری در بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۱ لغایت ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ هجری شمسی
گروسی ، بهرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۱۰۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد کلیه باقیمانده ۱۰ سال یا بیشتر بعد از نفرکتومی یکطرفه
شکرخدایی ، پروانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۱۹۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر درمان آنتی بیوتیک باکتریوری بدون علامت بر بروز ITU در دریافت کنندگان پیوند کلیه
بسکابادی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۲۲۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه و همودیالیز در کرمانشاه
جعفری ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۲۶۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات روانپزشکی در بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه
چقازردی ، سیمین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۲۷۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هپاتیت های فعال B و C در بیماران کاندید پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۸۴
اسکندری ، محدثه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۹۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2