کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ورپ‍ورا ت‍رم‍ب‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ورپ‍ورا ت‍رم‍ب‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
TTPو همراهی آن با DISPIو ترومبوسیتوپنی گذرا در یک خانواده در کرمانشاه
شفیعی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک