کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ورف‍رزی‍ب‌ م‍ولائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ورف‍رزی‍ب‌ م‍ولائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قرآن را صحیح بخوانیم ، آموزش تجوید قرآن
پورفرزیب مولائی ، ابراهیم ؛  تهران واحد فرهنگی بنیاد شهید   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک