کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ورج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اث‍رات‌ ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍ارم‍اک‍وژن‍ت‍ی‍ک‌
ن‍وزاد - م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌ - ه‍م‍دان‌
 
پدیدآور:
ام‍ری‌، آل‍ن‌
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، م‍ارگ‍ارت‌ وی‍ل‍س‍ن‌
پ‍ورج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوژنتیک یا ژنتیک داروها
امری ، آلن ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اندازه های نوزادان ترم - از نظر قد ایستاده ، قد نشسته ، وزن و دور سر، در همدان
پورجعفری ، حمید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌پ۶۳۴‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ژنتیک پزشکی :بر گرفته از آخرین چاپ کتاب " ژنتیک در پزشکی " تامپسون و همکاران برای دانشجویان گروه پزشکی
تامپسون ، مارگارت ویلسن ؛  همدان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ت۲۵۷د‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشعشع و توارث انسانی
امری ، آلن ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۶۱۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه کودکان عقب افتاده و کودکان سالم از نظر فراوانی ژنهای A ،B، Oاز سیستم خونی OBA و نیز ژنهای d ، Dاز سیستم خونی رزوس در استان همدان
پورجعفری ، حمید ؛  همدان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۸۴ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فراوانی انواع مختلف اثرانگشت و مقایسه آن در دو جنس
پورجعفری ، حمید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۴۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک