کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍ژوه‍ش‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
وان‌، دان‍ی‍ل‌
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
ی‍ل‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
اک‍ب‍رزاده‌، ف‍ری‍ده‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛طب‍ی‍ب‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌؛ طاق‌ب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده نوشته های پزشکی
یلدا، علیرضا ؛  تهران نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۷۱‌چ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده طب داخلی هاریسون ۱۹۹۸
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭-‍ه۲۲۸‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :هاریسون ۱۹۹۸ ، غدد، قلب ، گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭-‍ه۲۲۸‌چ‌پ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :تنفس - خون - روماتولوژی - کلیه هاریسون ۱۹۹۸
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭-‍ه۲۲۸‌ک‍چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :شکستگیها( آدامز۱۹۹۹) ، ارتوپدی ( آدامز۱۹۹۵) ، ارولوژی ( اسمیت ۱۹۹۵)
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭آ۲۵۲‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :چشم ووگان ، گوش و گلو و بینی دویس ، پوست هبیف
وان ، دانیل ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭و۲۹۷‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :اورولوژی ( اسمیت )، شکستگیها و ارتوپدی آدامز
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌چ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده نامه طرح های پژوهشی خاتمه یافته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه طی سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۶
اکبرزاده ، فریده ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ؛ طاق بستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭ZW‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌چ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک