کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ - اخ‍ت‍ص‍ارات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اخ‍ت‍ص‍ارات‌
ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی‌
پ‍رش‍ک‍ی‌ - اخ‍ت‍ص‍ارات‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اخ‍ت‍ص‍ارات‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ زرن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
دق‍ی‍ق‍ی‌ اص‍ل‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ن‍ادع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اس‍ت‍ی‍ن‌، ادوی‍ن‌ ب‍ن‍زل‌
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ج‍ه‍ان‌ پ‍ور
ف‍ات‍ح‍ی‌، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌
گ‍ل‍ب‍ان‌
گ‍ل‍ب‍ان‌؛ ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ح‍ی‍دری‌
ک‍لام‌ م‍ان‍دگ‍ار
آرون‌
ب‍ش‍ری‌، ب‍ه‍رام‍ی‌، س‍ب‍ح‍ان‌
ن‍وردان‍ش‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ب‍ش‍ری‌
ن‍ی‌ ن‍گ‍ار
ج‍ع‍ف‍ری‌؛ آوای‌ ظه‍ور
خ‍س‍روی‌؛ دی‍ب‍اج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی "بیلیر"۲۰۰۱[ دو هزار و یک ]
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران گلبان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع اختصارات پزشکی :انگلیسی - فارسی
نادعلی ، محمود ؛  تهران آرون   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ن۱۳۷‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی (( بیلیر ))۲۰۰۲[ دوهزار و دو ]انگلیسی به فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارهای علوم پزشکی حیان :انگلیسی - فارسی
تهران حیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف۶۶۱‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی (( بیلیر))۲۰۰۶[ دو هزار و شش ]به انضمام اصطلاحات پزشکی انگلیسی به فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اختصارات کاربردی در علوم پزشکی
عباس نژاد، عباسعلی ؛  مشهد نی نگار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ع۲۹۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی (( بیلر ))۲۰۰۹[ دوهزار ونه ]انگلیسی به فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران بشری ، بهرامی ، سبحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژه شناسی پزشکی
فاتحی ، فرهاد ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف۱۱۷و‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات پزشکی
علی پور، جهان پور ؛  بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ع ۸۴۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع اختصارات پزشکی گلبان ( انگلیسی -فارسی )
تهران گلبان ؛ قاضی جهانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ن۱۳۷‌ف‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات رایج در بالین
تهران کلام ماندگار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۵۶۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر، انگلیسی - فارسی
استین ، ادوین بنزل ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ف‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات پزشکی
تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۵۶۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات پزشکی ( طبقه بندی شده )
دقیقی اصلی ، فاطمه ؛  تهران جعفری ؛ آوای ظهور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۵۹۷‌ف‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع وکاربردی اختصارات و اصطلاحات پزشکی ( انگلیسی - فارسی )
خدام ، رامین ؛  تهران خسروی ؛ دیباج   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌خ۳۷۷‌ف‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه تخصصی پزشکی
سلطانی زرندی ، محمدرضا ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭‌س۶۵۴و‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک