کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ث‍ب‍وت‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
درخ‍ش‍ان‌ ف‍ر، ح‍ج‍ت‌
آق‍اح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ه‍ج‍ت‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ف‍ران‍وش‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌
پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اک‍ب‍ری‌، ال‍ه‍ام‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
گ‍وه‍رف‍ر، ب‍ه‍زاد
ک‍راگ‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد دی‌.
پ‍ول‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد آل‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
ارج‍م‍ن‍د
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌)
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
طب‌ گ‍س‍ت‍ر؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ناگشوده هایی از طب اطفال :پاسخ به سئوالات متعدد و گوناگونی که در بخش های اطفال ...مطرح می گردد
پولین ، ریچارد آلن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌پ۸۳۵‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پزشکی با پرسش و پاسخ ، بیماریهای اطفال
آقاحسین فینی ، مهدی ؛  تهران نشر پاشا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭آ۶۴۸آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :اطفال
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شایعترینها و نکات از منابع آزمون پره انترنی و رزیدنتی
اکبری ، الهام ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌ش‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<۱۲۰۰[ >هزار و دویست ]آزمون از کتاب :اصول طب کودکان نلسون ۹۴ با پاسخ تشریحی
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ن۶۳۸‍ه‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۸۵۲[ >هشتصد و پنجاه و دو ]تست اطفال از نلسون
کراگمن ، ریچارد دی . ؛  تهران انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ک۴۲۱‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نکات مهم و شایعترین های کودکان ، مروری بر بیماریهای طب اطفال ، سری تستهای موضوعی
پناهی ، محمد ؛  [تهران ] نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌پ۵۴۱‌ن‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<۵۰۰[ >پانصد ]پرسش با پاسخ تشریحی ، پیش آزمونهای بیماریهای کودکان ۱۹۹۵
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌پ۲۵۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطفال
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری بیماریهای اطفال راهنمای شرکت در امتحانات فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<۳۵۰[ >سیصدوپنجاه ]پرسش و پاسخ پزشکی اطفال از مراجع نلسون و اصول طب اطفال
بهجتی اردکانی ، مصطفی ؛  یزد طب گستر؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل نلسون ۲۰۰۴ و برنامه واکسیناسیون کشوری
نلسون ، والدوامرسون ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۵‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی متون ، اسناد و مراجع علمی طرح مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال
گوهرفر، بهزاد ؛  تهران صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ب۸۵۸‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اطفال
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پره تست جامع طب کودکان نلسون ۲۰۰۰[ دو هزار]
نلسون ، والدو امرسون ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ن۶۳۸‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های ارتقاء و دانشنامه تخصصی کودکان
فرانوش ، محمد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ف۳۴۹‌م‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اطفال (:اسنشیال نلسون ۲۰۰۲ +۲[دو هزار و دو بعلاوه دو ]مبحث تکمیلی جهت امتحان دستیاری )
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد کودکان
ثبوتی ، بهنام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ث۵۱‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سوالات بورد تخصصی اطفال با پاسخ تشریحی /شهریور۸۵[ هشتاد و پنج ]
تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌س۷۸۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اطفال :خلاصه طب کودکان نلسون ۲۰۰۶[ دو هزار و شش ]چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار
درخشان فر، حجت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭د۴۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2