کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍ارک‍ی‍ن‌، راج‍ر
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ف‍ره‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
آق‍اح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ج‍ت‍ب‍ائ‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ه‍ری‍ت‌
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍ول‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد آل‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
چ‍ه‍ر
ه‍دای‍ت‌
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ آگ‍ه‌
ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
ت‍اب‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
دن‍ی‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان
ضیایی ، محسن ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ض۸۳ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان رودولف ( بارنت :)نکاتی کلی دربیماریهای عفونی کودکان
تهران دنیای پزشکی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭ر۷۹۲ط‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ناگشوده هایی از طب اطفال :پاسخ به سئوالات متعدد و گوناگونی که در بخش های اطفال ...مطرح می گردد
پولین ، ریچارد آلن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌پ۸۳۵‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های کودکان
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مبانی طب کودکان نلسون ( چاپ ۱۹۹۴)
نلسون ، والدو امرسون ؛  نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ، بیماریهای کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ن۵۸۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پزشکی با پرسش و پاسخ ، بیماریهای اطفال
آقاحسین فینی ، مهدی ؛  تهران نشر پاشا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭آ۶۴۸آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ( ۱۹۹۴)
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :اطفال
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان
مجتبائی ، اسدالله ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۶۴ط‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب اطفال
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اساسی طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران علوم پزشکی ؛ آگه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌گ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیمارستان جان هاپکینز، اصول تشخیص و درمان بیماریهای کودکان هاریت ، دوزهای دارویی ، هماهنگ شده با داروهای ژنریک ایران
هریت ؛  فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرورش کودک و رفع مشکلات روانی
فرهودی ، ابوالحسن ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۶۶۹‌پ‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون :بیماریهای روماتیسمی کودکان
نلسون ، والدو امرسون ؛  سمنان انتشارات جهاد دانشگاهی سمنان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ،۱۹۹۴
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸و‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سلامت کودک برای مادران ، پدران و مربیان
بارکین ، راجر ؛  تابان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۱۸۳ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
صد[ ۱۰۰ ]درس سلامتی
پریور، علی ؛  کتابخانه ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌پ۴۳۵‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8