کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍وزن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍وزن‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، اب‍وت‍راب‌
ک‍لاه‍دوزم‍ح‍م‍دی‌، اس‍د
ک‍ورل‍ن‍د، ه‍وارد
اس‍ت‍اک‍س‌، گ‍اب‍ری‍ل‌
چ‍ان‌، پ‍درو
اس‍ت‍ال‍ه‌، ژوزف‌
دال‍ه‌، روژه‌
 
ناشر:
ح‍ک‍ی‍م‌ ه‍ی‍دج‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌؛ ک‍ل‍م‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، طب سوزنی
استاله ، ژوزف ؛  تهران مجله علم و زندگی ؛ کلمه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۴۷۷ط‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، رشته ای از طب سوزنی ، تنها با فشار ساده یک انگشت دردهای خود را تسکین دهید
داله ، روژه ؛  تهران شرکت کتاب برای همه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭د۲۲۶ط‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انگشت درمانی
چان ، پدرو ؛  [تهران ] پیشگام   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌چ۶۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تسکین سریع سر درد بدون دارو
کورلند، هوارد ؛  شرکت کتاب برای همه   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌ک۴۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طب فشاری ، رشته ای از طب سوزنی ، تنها با فشار ساده یک انگشت سلامت ، تناسب اندام و زیبائی خود را حفظ و بیماریهای سخت آن را معالجه نمائید
داله ، روژه ؛  شرکت کتاب برای همه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭د۲۲۶ط‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مختصر تاریخ علوم پزشکی تا ابتدای قرن معاصر بانضمام ضمائمی در باره طب سوزنی - نبض شناسی و طب سنتی و طب عوام ایران - برندگان جایز نوبل و غیره
نفیسی ، ابوتراب ؛  انتشارات دانشگاه اصفهان   ،
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۴۰‬,‭‌ن۵۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب سوزنی
استاکس ، گابریل ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۴۷۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب سوزنی
استاکس ، گابریل ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۴۷۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درمان بیماری ها با طب سوزنی :روش های کاربردی درمان بیماری ها با طب سوزنی
کلاهدوزمحمدی ، اسد ؛  تهران حکیم هیدجی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۶۹‬,‭‌ک۶۳۵د‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک