کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ظی‍م‍ی‌ک‍ی‍ا، ع‍ب‍اس‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ص‍رت‍ی‌، اح‍م‍د
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اک‍ب‍ری‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌؛ رای‍ان‌ طب‌
آگ‍اه‌
رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍رای‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ طب‌ ن‍وی‍ن‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ف‍ره‍اد ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
اش‍ارت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه درمان طبی واشنگتن
[تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭د۵۵۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل یک جلدی مبانی طب سسیل ، به انضمام " ترینها( "شایعترینها و )...و واژه یاب
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران فرهنگ پرور؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۵۸[ >پنجاه وهشت ]مبحث انتخابی از هاریسون ۹۸ : قلب و عروق - گوارش - ریه - خون و انکولوژی - روماتولوژی - غدد - کلیه - عفونی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران برای فردا؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دروس بالینی
نصرتی ، احمد ؛  تهران حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ن۴۶۲د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سری تستهای موضوعی آزمون پره انترنی و دستیاری
عظیمی کیا، عباس ؛  رسالت قلم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ع۷۲۵‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی
بهشتی ، محمد ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ب۸۶۶ط‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اورژانسهای طب داخلی
[تهران ] اشارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی اصول طب داخلی هاریسون ۹۵
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درمان بیماریهای رایج داخلی
رضایی ، محمد ؛  تهران جعفری ؛ رایان طب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭ر۵۷۴د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب پزشکی سیسیل
سسیل ، راسل لافایت ؛  ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌ک‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تازه های طب داخلی
تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ت۲۲۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شایعترینها از :اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ش‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰= هزار >نکته و۱۰۰۰[ هزار ]تست از :اصول طب هاریسون ۱۹۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشارت ؛ مترجم   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی آکسفورد
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل
سسیل ، راسل لافایت ؛  [تهران ] دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، شایعترین ها و مهمترین ها ( ۱۰۰۰نکته )
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ ، بررسی نشانه ها و علائم بیماریهای داخلی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشارات ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای داخلی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ن‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شایعترینها و نکات از منابع آزمون پره انترنی و رزیدنتی
اکبری ، الهام ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۶۸۵‌ش‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل یک جلدی تمامی مباحث ، مبانی طب سیسل
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران فرهاد تیمورزاده ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌ت‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8