کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - آم‍وزش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ م‍داوم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
اورن‍ات‍و، ج‍وزف‌
اس‍ع‍دی‌ ش‍ال‍ی‌، ع‍ادل‍ه‌
ج‍ان‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‌
س‍ل‍طان‍ی‌، اح‍س‍ان‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
ح‌. اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ گ‍رج‍ی‌
اح‍رار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای اورژانس
اورناتو، جوزف ؛  جهان دانش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های بالینی در تشخیص بیماریها
واحدی ، پرویز ؛  مشهد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۹۰‬,‭و۱۳۴‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب همراه پزشکان
سلطانی ، احسان ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۲‬,‭‌س۶۵۱‌ک‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پزشک موفق
جانسون ، کریس ؛  ح . ابوالقاسم گرجی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۲۰‬,‭‌ج۱۹۹‌پ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج :]مقدمه ای بر پزشکی بالینی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۹۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق بالینی
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی ؛ مرکز تحقیقات غدد درون ریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۰‬,‭ر۸۳۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول خدمات کتابداری بالینی
اسعدی شالی ، عادله ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک