کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍ت‍خ‍وان‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌
لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وری‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
روزن‍ت‍ال‌، ک‍ن‌ اس‌.
گ‍ل‍ی‍ن‌، ش‍رل‍ی‌
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
اس‍ک‍اد
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌
ش‍ی‍ش‍ه‌ی‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
ح‍اج‌زاده‌، م‍وس‍ی‌ال‍رض‍ا
ک‍ت‍خ‍ودا، ن‍ام‍ی‍ر
ح‍ک‍م‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
رح‍ی‍م‍ی‌ن‍ژاد، س‍اع‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
رج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
وای‍ن‍ر، ه‍وارد
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
واینر، هوارد ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان
ضیایی ، محسن ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ض۸۳ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و کاربرد بالینی آنتی بیوتیکها
رحیمی نژاد، ساعد ؛  فارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی - معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭ر۴۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای آپاندیس به همراه " شایعترین های شوارتز"
رجبی ، محمدعلی ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۵۳۵‬,‭ر۳۷۲‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح و فیزیولوژی برای پرستاران
مستقیمی ، جمال الدین ؛  مرکز پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۳۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان رودولف ( بارنت :)نکاتی کلی دربیماریهای عفونی کودکان
تهران دنیای پزشکی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭ر۷۹۲ط‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
لاپاروسکوپی پیشرفته :شیوه ها و روش ها
کتخودا، نامیر ؛  لرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان . معاونت آموزشی و پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۵۷۵‬,‭‌ک۳۷۸‌ل‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
حکمت ، حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۷۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
روزنتال ، کن اس . ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭ر۸۱۴‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کتابهای تاریخ پزشکی کتاب جراحی الزهراوی پزشک نامدار قرن چهارم هجری قمری
حاج زاده ، موسی الرضا ؛  مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۱۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌پ۱۵۶د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( عمومی )
کومار، وینی ؛  تهران موسسه انتشارات جهانشناسی ؛ موسسه انتشارات پزشکی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی ، باکتریولوژی
موری ، پاتریک ؛  کرمانشاه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ؛ طاق بستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۸۳۲‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه شیرخواران براساس اصول فیزیولوژیکی
تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ت۶۱۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی انسانی ، ساختمان و عمل مغز انسان
اسکاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۶۱۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کارآموزی آزمایشگاهی ۱ و ۲
شیشه ییان ، بهروز ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ش۹۷۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و عفونت [ VIH اچ .آی .وی ].
سازمان بهداشت جهانی ؛  [لرستان ] دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۳‬,‭‌س۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامعه گرا برای کارکنان بهداشت
سازمان بهداشت جهانی .گروه مطالعه ؛  دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۱‬,‭‌گ۳۸۴آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نقش گروههای حمایتی و خودیاری در بهداشت روان
گلین ، شرلی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۶۴۴‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9