کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍روس‍ت‍ودن‍ت‍ی‍ک‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
پ‍روس‍ت‍ودن‍ت‍ی‍ک‍س‌
 
پدیدآور:
روزن‍س‍ت‍ی‍ل‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ اف‌
آل‍ن‌، پ‌ .ف‍ی‍ن‍ب‍ر
دادپ‍ور، ی‍ل‍دا
ش‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ب‍رگ‌، ه‍رب‍رت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ای‍ان‌ ن‍م‍ودار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ب‍ا
م‍ج‍ددان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پروتزهای ثابت
شیلینگبرگ ، هربرت ؛  [تهران ] انتشارات صبا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۹۸۸‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت
روزنستیل ، استیون اف ؛  تهران شایان نمودار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭ر۸۱۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استتیک در پروتزهای دندانی
دادپور، یلدا ؛  مشهد مجددانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭د۱۳۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پروتزهای کامل از طرح درمان تا حل مشکلات
آلن ، پ .فینبر ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭آ ۷۶۴‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک