کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍روت‍ز دن‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روس‍ت‍ودن‍ت‍ی‍ک‍س‌
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
پ‍روس‍ت‍ود ن‍ت‍ی‍ک‍س‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
پ‍روس‍ت‍وذن‍ت‍ی‍ک‍س‌
م‍واد دن‍دان‍ی‌)hseM(
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ال‍وم‍ه‌
ن‍ورب‍خ‍ش‌، م‍ه‍ران‌
م‍ک‌ دون‍ال‍د، رال‍ف‌ ارل‌
ش‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ب‍رگ‌، ه‍رب‍رت‌
اس‍ت‍رات‍ون‌، راس‍ل‌
دادم‍ن‍ش‌، ج‍ع‍ف‍ر
ع‍ل‍ی‌ خ‍اص‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
روزن‍س‍ت‍ی‍ل‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ اف‌
ی‍وس‍ف‌ ، س‍ع‍ی‍د رض‍ا
ک‍ار، آل‍ن‌ ب‍ی‌
ش‍ی‍ل‍ی‍ن‍ب‍رگ‌ ، ه‍رب‍رت‌
ج‍اوی‍د، ن‍ی‍ک‍زاد
م‍وس‍وی‌، ام‍ی‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ه‍ران‌
 
ناشر:
ش‍ای‍ان‌ ن‍م‍ودرا
ح‍ی‍ان‌ ، اب‍اص‍ال‍ح‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ب‍ا
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍اورداران‌
آرت‍ی‍م‌ طب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ای‍ان‌ ن‍م‍ودار
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پروتزهای پارسیل متحرک
استراتون ، راسل ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۸۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دندان مصنوعی کامل
جاوید، نیکزاد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۳۰‬,‭‌ج۲۲۹د‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پروتز پارسیل
نوربخش ، مهران ؛  نشر خرم ؛ با همکاری انتشارات باورداران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ن۷۲۲‌پ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اکلوزیون در پروتزکامل
دادمنش ، جعفر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۵۰۰‬,‭د۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پروتزهای ثابت
شیلینگبرگ ، هربرت ؛  [تهران ] انتشارات صبا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۹۸۸‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه دندانپزشکی اطفال
مک دونالد، رالف ارل ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۴۸۰‬,‭‌م۷۳۵د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پروتزهای دندانی متحرک
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ی۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پروتزثابت
یوسف ، سعید رضا ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ی۸۳‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت
روزنستیل ، استیون اف ؛  تهران شایان نمودار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭ر۸۱۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مراجع دندانپزشکی ( پروتز پارسیل مک گراین ۲۰۰۵)
علی خاصی ، مرضیه ؛  تهران شایان نمودار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ع۸۵۳‌چ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۱۱[ دوهزارو یازده ]
کار، آلن بی ؛  تهران شایان نمودار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۱۳۲‌پ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مراجع دندانپزشیک ، بوچر
علی خاصی ، مرضیه ؛  تهران شایان نمودار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ع۸۵۳‌چ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مراجع دندانپزشکی ( شیلینبرگ )مبانی پروتزهای ثابت
هاشمی ، سالومه ؛  ترهان شایان نمودرا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‍ه ۲۵۲‌چ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کامپوزیت های تقویت شده با فایبر[)CRF( اف .آر .سی ] .
تهران شایان نمودار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۹۰‬,‭‌ک۲۶۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده [ T.B.D دی .بی .تی ]برچر ۲۰۱۲[ دوهزار .دوازده ]
بهرامی ، مهران ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۸‬,‭‌ب۸۴۳‌م‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پروتزهای ثابت
شیلینبرگ ، هربرت ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۹۸۸‌م‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درمان پروتزی بیماران بی دندان
تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭د۴۶۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه پروتزهای متحرک پارسیل
علی خاصی ، مرضیه ؛  تهران آرتیم طب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ع۸۵۳‌غ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مراجع دندانپزشکی [RDC :سی . دی .آر ]اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت رزنتال ۲۰۰۶( دوهزار وشش )
موسوی ، امین ؛  تهران شایان نمودار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌م۸۴۲‌چ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درمان پروتزی بیماران بی دندان :پروتزهای کامل و متکی برایمپلنت زارب ، بوچر ۲۰۱۳[ دوهزارو سیزده ]
تهران شایان نمودار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭د۴۶۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2