کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
واح‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
ن‍اص‍ری‌، رام‍ی‍ن‌
ری‍دل‌، ج‍ان‍ت‌ ت‍ی‌ .ای‍ی‌
خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ک‍ان‍ل‌، ادوی‍ن‍ا
م‍ق‍ص‍ودی‌، ش‍اه‍رخ‌
اک‍ب‍رزاده‌پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازان‌
س‍م‍اط
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
ح‌. اک‍ب‍رزاده‌پ‍اش‍ا
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍ام‌آور
اش‍ارت‌
م‍طب‍وع‌
ش‍ه‍رآب‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ س‍ئ‍والات‌ گ‍روه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ال‍ف‌. ج‍ل‍ی‍ل‍ون‍ده‍م‍ت‍ی‌؛ ف‌. ی‍گ‍ان‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ب‍ش‍ری‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری کودکان به منظور آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت آزمون فینال و کارشناسی ارشد" همراه با تحلیل پاسخها"
تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری ،[ ۱۴۰۰=هزاروچهارصد ]سئوال همراه با پاسخ
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  [تهران ] ح . اکبرزاده پاشا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای داخلی جراحی NR-XELCN
مکانل ، ادوینا ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۷۳۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری ( همراه با ۵۰۰پرسش و پاسخ )
ریدل ، جانت تی .ایی ؛  [تهران ] الف . جلیلوندهمتی ؛ ف . یگانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭ر۹۴۷‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری داخلی - جراحی
تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری ، ۱۴۰۰ سئوال ، همراه با پاسخ ، قابل استفاده پرستاران ، دانشجویان پرستاری و مامایی
کمیته سئوالات گروه پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سری آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری همراه با پاسخهای تشریحی
شفیعی ، قاسم ؛  تهران ارجمند؛ نام آور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ش۵۵۶‌س‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری ، بهداشت مادر و کودک ، راهنمای شرکت در امتحانات فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری ، داخلی - جراحی ، راهنمای شرکت در امتحانات فینال و کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری بیماریهای روانی ، راهنمای شرکت در امتحانات فینال و کارشناسی ارشد
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌ب‍م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری ، آزمونهای جامع پرستاری ، راهنمای شرکت در امتحانات ، فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌خ۱۱۸‌ب‍م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری بیماریهای اطفال راهنمای شرکت در امتحانات فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری
واحدی ، حمید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ سازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭و۱۳۴د‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرور آلگوریتمیک مباحث درسی کارشناسی پرستاری جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد پرستاری
مقصودی ، شاهرخ ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۷۲۷‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آزمون جامع کارشناسی ارشد رشته پرستاری
بهرامی ، محمدرضا ؛  [تهران ] بشری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ب۸۴۳آ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع پرستاری پاشا :پاسخ موضوعی - تشریحی به ده دوره آزمون کارشناسی ارشد پرستاری
تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه و سئوالات ( چند گزینه ای )درسنامه پرستاری داخلی -جراحی برونر-سودارث
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ب۴۹۷ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع پرستاری :آزمونهای طبقه بندی شده کارشناسی ارشد پرستاری
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع پرستاری
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جدیدترین آزمون های بین المللی و استاندارد پرستاری [ )5002 NR-XELCN dna SNFGC( سی جی اف ان اس اند ان سی ال ای ایکس - آر ان دو هزار و پنج ]
ناصری ، رامین ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ن۱۷۲‌ج‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2