کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
غ‍ف‍ران‍ی‌پ‍ور، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍م‍ن‍ت‌
م‍داح‌، ب‍اق‍ر
خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، وح‍ی‍ده‌
ص‍لاح‌ زه‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
لان‍ک‍س‍ت‍ر، ج‍ن‍ت‌
م‍ک‌ م‍وری‌، آن‍ی‌
ج‍دی‍د م‍ی‍لان‍ی‌، م‍ری‍م‌
ل‍وگ‍ان‌، ب‍ارب‍اراب‍رای‍ان‌
ای‍ل‍در آب‍ادی‌، اس‍ح‍ق‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
س‍م‍اط
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
چ‍ه‍ر
س‍م‍اط؛ اش‍ارت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
س‍ن‍ج‍ش‌
آب‍ن‍وس‌؛ ص‍ب‍ورا
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیردار
غفرانی پور، فضل الله ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌غ۵۳‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه مراقبتهای اولیه بهداشتی در عمل
مک موری ، آنی ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌م۷۴۱‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ح۷۸۱‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستار بهداشت و بازدید منزل
تهران ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه :پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیردار
غفرانی پور، فضل الله ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌غ۵۳‌پ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه " خانواده محور"
لوگان ، باربارابرایان ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران . معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ل۷۶۸‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات پرستاری بهداشت جامعه ۱ و ۲ و۳ : راهنمای شرکت در امتحانات فینال و کارشناسی ارشد
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پرستاری بهداشت جامعه ( ۱و ۲ و۳)
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط؛ اشارت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌خ۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران
حسینی ، میر محمد ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۵۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری بهداشت جامعه (۱و۲و۳)
ایلدر آبادی ، اسحق ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۹۸۳د‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه ۱ و۲و۳
جدید میلانی ، مریم ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ج۳۳۵‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه [ ۱و۲و۳ ]لانکستر
لانکستر، جنت ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ل۶۷۲‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده پرستاری بهداشت جامعه ۱ و۲و۳
حسینی ، میمنت ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ح۵۷۷‌م‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هزار نکته در هزار تست پرستاری بهداشت جامعه
صلاح زهی ، هدایت الله ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ص۷۷۹-‍ه‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات پرستاری بهداشت جامعه
مداح ، باقر ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌م۳۹۱‌ک‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده پرستاری بهداشت جامعه ۱ و۲و۳
تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ی پرستاری بهداشت جامعه (۱و۲و۳)
ایلدر آبادی ، اسحق ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۹۸۳د‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه
ایلدر آبادی ، اسحق ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا ۹۸۳‌م‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری سلامت فرد و خانواده
حسینی ، وحیده ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ح۵۷۷‌پ‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در سلامت جامعه
حسینی ، وحیده ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ح۵۷۷‌پ‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2