کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍رطان‌ه‍ا - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍م‍ن‍ت‌
وس‍ت‌، ب‍رن‍ی‍س‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
چ‍ه‍ر
ش‍ه‍رآب‌
ب‍ش‍ری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت خانواده
حسینی ، میمنت ؛  تهران بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰۸‬,‭‌ح۵۷۷‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کبد، سیستم صفراوی و پانکراس
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ل۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست ، سوختگی و جراحی پلاستیک
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ل۲۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای گوارش
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ل۲۱۸‌گ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای غدد متابولیکی
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۲۱۸‌غ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری اختلالات آب و الکترولیت
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۲۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای قلبی - عروقی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه راهنمای جیبی پرستاری ، پرستاری اتاق عمل تکنیک و مراقبت
وست ، برنیس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۲‬,‭و۶۱۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌پ ۳۴۵‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای سیستم ایمنی و ایدز
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۹۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه تنفس
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای اعصاب
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری در سرطان
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ ۳۴۵‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای خون و سیستم لنفاوی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری چشم و گوش
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۸‬,‭‌پ۳۴۵‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، پرستاری در جراحی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌پ۳۴۵‌ج‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کبد، سیستم صفراوی و پانکراس برون ریز
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌پ۳۴۵‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادر و کودک
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌ح۷۸۱‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
توجهات پرستاری از بیماران مبتلا به اختلالات عضلانی ، استخوانی و حرکتی ( ارتوپدی )
برونر، لیلیان شولتیس ؛  شهرآب   ،
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری کودکان به منظور آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت آزمون فینال و کارشناسی ارشد" همراه با تحلیل پاسخها"
تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9