کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍رت‍ون‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍زاده‌، ام‍ی‍ر
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه جامع کامپیوتر( رایانه )
علیخانزاده ، امیر ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار( درجه ۲[ )دو]
شجاعی ، محسن ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک