کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ارس‍ی‍ان‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
اورول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
 
پدیدآور:
س‍ی‍دص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
اس‍م‍ی‍ت‌، رون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ب‍اری‍ک‌ ب‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ارس‍ی‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ارتوپدی
سیدصالحی ، محسن ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭‌س۹۱۵‌چ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پوست ، براساس هبیت ۲۰۰۵[ دوهزاروپنج ]و اندروز ۲۰۰۶[ دو هزاروشش ]
باریک بین ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۱‬,‭‌ب۱۹۸‌چ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اورولوژی اسمیت ۲۰۰۸[ دوهزاروهشت ]
اسمیت ، رونالد ریجوی ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌چ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نفرولوژی بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریه بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های قلب و عروق بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده فارماکولوژی بر اساس کاتزونگ - ترور ۲۰۱۳[ دوهزار و سیزده ]
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ک۱۲۳‌چ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]، سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭.‍ه۲۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اندوکرینولوژی بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گوارش و بیماریهای کبد و کیسه صفرا بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک