کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ات‍ر، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا آن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
پ‍ات‍ر، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا آن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون پرستاری
پاتر، پاتریشیا آن ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۱۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون پرستاری
پاتر، پاتریشیا آن ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۱۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون پرستاری پوتر و پری
تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مهارت های بالینی پرستاری ( پوتروپری )
پاتر، پاتریشیا آن ؛  تهران نشر جامعه نگر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۱۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک